СПИК Членове Как да стана член?
spik-bg.org

Как да стана член?

Нови редовни членове на СПИК се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът декларира, че приема и ще спазва Устава и ще работи за постигане целите на СПИК. Кандидатите юридически лица представят към молбата си преписи от документите за регистрация, актуално състояние, липса на задължения към държавата и осигурителните институти, както и от решението на управителните си органи за кандидатстване за членство в сдружението. Управителният съвет се произнася по молбата най-късно в едномесечен срок от постъпването й.

Асоциираните и почетни членове на сдружението се приемат и изключват по решение на Управителния съвет на сдружението и могат единствено да участват в работата на органите на управление и/или консултативните и други помощни органи на сдружението и в Общото събрание в случай че бъдат поканени от тях.
 


 

Заявление за членство - физически лица

Анкетна карта - физически лица

Деклатация по Закона за защита на личните данни- физически лица

Заявление за членство - юридически лица

 

Сдружение на Пътните Инженери и Консултанти (СПИК)


Календар

октомври 2018 ноември 2018
По Вт Ср Че Пе Съ Не
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31